Obchodní podmínky

 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností SEAKAYAK Liberec o.s. Purkyňova 952/3 Liberec 46001 ičo: 27055396, dále jen prodávající a objednavatelem, dále jen zákazníkem, na straně druhé.
 • Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaného zboží.
 • Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou zákazníkem.
 • Každá objednávka je považována za závaznou.

Platební podmínky a ceny

 • Nový ceník nahrazuje a ruší všechny předešlé ceníky. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy.
 • Platbu za objednané zboží je možno realizovat:
  • Platba převodem na účet - dle zaslaných údaje potřebných pro bankovní převod. Po připsání částky na náš účet Vám zašleme zboží.
  • Dobírkou - objednané zboží Vám zašleme smluvním přepravcem a při převzetí toto zboží uhradíte v hotovosti.
  • Platební kartou - platba kartou lze pouze na prodejně.
  • V hotovosti - platba v hotovosti lze pouze na prodejně.
  • Platba přes PaySec.
 • Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce.

Ochrana osobních dat

 • Prodávající prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získali od svých zákazníků, nesdělí jiným osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu objednavatele.

Výběr a objednávání zboží

 • Objednávky přijímá prodávající písemnou formou (e-mail nebo prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Objednavatele je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka objednavatele je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.
 • Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty je zobrazena v řádku Cena celkem.
 • Dále uživatel vyplní identifikační údaje, kterými jsou:
  • Jméno a příjmení
  • Ulice a číslo popisné
  • Město
  • Poštovní směrovací číslo (PSČ)
  • Mobilní telefon (Pevná linka)
  • Kontaktní e-mailová adresa
 • Pro úspěšné zadání musí objednávající souhlasit s těmito dodacími podmínkami. Souhlas je vysloven zaškrtnutím políčka Souhlasím s obchodními a dodacími podmínkami.

Změna obsahu objednávky

 • Váš výběr zboží a jeho množství máte možnost neomezeně měnit.
 • Teprve kliknutím na tlačítko Objednat je vaše objednávka požadovaná za závaznou.

Doprava zboží

 • Doprava je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu k objednavateli těmito způsoby: - vlastní doprava nebo smluvní přepravci (Top Trans, PPL, DHL, atd.).
 • Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Pokud zboží není aktuálně na skladě, bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a zároveň bude seznámen s přibližnou dodací lhůtou. Kupující v tomto případě může svou objednávku zrušit.
 • Lhůta dodání zboží je maximálně 14 dní, obvyklá doba je však do 6 dní. V případě, že si dodávka vyžádá delší období, je zákazník o termínu dodání bezprostředně informován.

Odstoupení od smlouvy

 • V případě odstoupení od závazné objednávky objednatelem je prodávající oprávněn účtovat objednateli na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou a dodávkou smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

Vady, zboží, záruka

 • Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží konečnému zákazníkovi v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Záruka se nevztahuje na poškození či nadměrné opotřebení zboží a dále na vady způsobené užíváním, neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží, zásahem vyšší moci. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se raklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou, nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího. Záruka z případných vad na našem zboží se vztahuje výhradně na zboží řádně objednané a zaplacené. Podmínkou záruky je, aby kupující při uplatnění záruky předložil kopii daňového dokladu prodávajícího na dodané zboží a doklad o jeho zaplacení, případně záruční list, byl-li součástí dodávky. Bez těchto dokladů nebude záruka uznána. Důkazní tíhu původu zboží nese plně kupující. Zboží musí být dodáno kompletní tak, jak bylo převzato od prodávajícího. Z hygienických důvodů je zboží k reklamaci přijato pouze řádně vyčištěné. O druhu vady a postupu při uplatnění vady v záruční době rozhoduje vždy prodávající.

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

 • Konečný spotřebitel má ze zákona možnost zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu. Takto lze vrátit pouze zboží nepoužité, nepoškozené, v původním obalu spolu doklady o nákupu. Zboží musí být schopné další distribuce. Zboží musí být zasláno jako obyčejný balík na naši adresu. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel. Kupujícímu budou vráceny pouze peníze za objednané zboží, nikoli za poštovné a balné, a to do 30 dnů od převzetí zboží prodávajícím. Peníze budou převedeny na účet kupujícího, nebo budou zaslány složenkou České pošty. V případě zaslání složenkou hradí kupující cenu této služby.

Výměna zboží

 • Výměna zboží (za jinou velikost, barvu apod.) je samozřejmě možná. V případě zaslání zboží balíkem kupující hradí náklady na zaslání. Výměna zboží v prodejně je možná po domluvě.

 

Nejprodávanější

Reval Midi PE Reval Midi PE